Before you go

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อ

 

ก่อนการเดินทางสิ่งที่ควรพิจารณานำติดตัวมีดังนี้

1. เงินติดตัวเดินทาง นักศึกษาควรแลกเงินสดเป็นสกุลเงินของประเทศที่ไปศึกษาต่อติดตัวไป เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในช่วงแรกเท่านั้น ในส่วนที่เหลือ ควรทำเป็น Bank Draft หรือ Traveler‘s Check ซึ่งปลอดภัยกว่า นักศึกษาสามารถนำ Bank Draft หรือ Traveler’s Check ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารในที่จะไปศึกษาต่อได้

Bank Draft เป็นเอกสารที่ระบุชื่อผู้เดินทางและระบุจำนวนเงิน สามารถนำเข้าไปฝากเข้าบัญชีกับธนาคารได้โดยใช้เวลาในการเรียกเก็บประมาณ 2- 15 วันหากเกิดการสูญหายสามารถแจ้งธนาคารผู้ออกเอกสารให้ยกเลิกและออกใบใหม่ได้ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร 100-200 บาทและค่าอากร 3 บาท ต่อ 1 ฉบับ
Traveler’s Check เป็นเอกสารซึ่งผู้เดินทางสามารถใช้ได้แทนเงินสดแต่ต้องเซ็นต์ชื่อในเช็ค 1 ครั้งตอนที่ชื้อ และอีกครั้งที่นำไปชำระเงินพร้อมหนังสือเดินทาง หากเอกสารประเภทนี้สูญหาย สามารถให้ธนาคารในต่างประเทศออกทดแทนให้ใหม่ได้โดยทั่วไปธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเช็คเดินทางและค่าอากร
2. เสื้อผ้า นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของสถานที่ที่เรากำลังจะเดินทางไปให้ดี รวมถึงช่วงที่เราเดินทางอยู่ในฤดูอะไร ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถเตรียมเสื้อผ้าที่จำเป็นและเหมาะสมได้แต่ไม่ควรนำติดตัวไปมากเกินไปเนื่องจากเมื่อนักศึกษาเดินทางไปถึงสามารถหาซื่อเสื้อผ้าที่เหมาะสมและเข้ากับคนที่นั่นได้มากกว่า โดยเน้นในเรื่องความสะดวกสบาย สำหรับในระดับบัณฑิตศึกษาอาจแต่งตัวเป็นทางการมากกว่า นอกจากนี้ นักศึกษาไทยอาจพิจารณานำเสื่อผ้าประจำชาติดตัวเผื่อไปด้วยสำหรับการเข้าร่วมงานสังคมบางโอกาส

3. หนังสือ/เอกสารการเรียน นักศึกษาควรนำพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ติดตัวไปด้วย นอกจากนี้อาจนำเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเกี่ยวกับหลักสูตรที่กำลังจะไปศึกษาไปด้วย ซึ่งจะช่วยได้มากในช่วงแรกของการเข้าศึกษา

4 . ยาประจำตัว นักศึกษาควรนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วย เช่น ยาแก้หวัด ยาแก้ปวดหัว แก้ท้องเสียหรือ ยาดม ทั้งนี้เนื่องจากในประเทศอเมริกา การซื่อยาส่วนใหญ่จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นจึงจะซื้อได้นอกจากนี้สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆก็ควรนำยาที่ใช้ประจำไปด้วยโยจัดให้เป็นสัดส่วนและบรรจุในภาชนะที่มีเอกสารบอกชนิดและส่วนประกอบของยาเป็นภาษาอังกฤษด้วย
5. อาหาร การนำอาหารแห้งติดตัวไปด้วยเป็นสิ่งที่สามรถกระทำได้แต่ไม่แนะนำ เนื่องจากตามเมืองใหญ่ๆ นักศึกษาสามารถหาซื้ออาหาารและเครื่องปรุงจากเมืองไทยได้โดยไม่ยากนัก สำหรับอาหารสด นักศึกษาไม่ควรนำติดตัวไปไปอย่างเด็ดขาด

6. เอกสารการเดินทาง ด้านการเรียนและเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง นักศึกษาควรเตรียมเอกสารการเดินทางให้พร้อม รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการเรียนที่พัก และผู้สามารถติดต่อได้ โดยทำสำเนาเอกสารทุกอย่างให้ผู้ปกครองที่ประเทศไทยเก็บไว้ด้วยในการอ้างอิง

 

นักศึกษาควรวางแผนการเดินทางให้ไปถึงสถานศึกษาอย่างน้อย7 วัน ก่อนวันเริ่มต้นการศึกษา กองตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้เข้าประเทศได้ 90 วัน ก่อนวันเปิดหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในเอกสารและไม่สามารถเข้าประเทศหลังจากวันที่กำหนดไว้ได้ นักศึกษาไปหาที่พักชั่วคราวก่อนที่จะเลือกที่พักในระยะยาวเพราะจะไดเห็นที่พักจริงเพราะเลือกครั้งเดียวต้องอยู่เป็นปี

เมื่อถึงวันเดินทาง นักศึกษาควรนำเอกสารสำคัญต่าง ๆ ติดตัวไว้ไม่ควรใส่ไว้ในกระเป๋าใหญ่เนื่องอาจมีปัญหากระเป๋าหายหรือมาล่าช้า โดยทั่วไป สายการบินกำหนดให้ผู้ที่เดินทางไปยุโรปสามารถนำกระเป๋าใบใหญ่นำติดตัวไว้ได้ 2 ใบ แต่ละใบหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม (บางสายการบินให้น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ กรุณาตรวจสอบกับสายการบินนั้นๆ) สำหรับกระเป๋าติดตัวนำขึ้นเครื่องไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป เนื่องจากต้องใส่ไว้บนที่บรรจุของในเครื่องและไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 5 กิโลกรัม (บางสายการบินสามารถให้น้ำหนักมากกว่านั้น) นอกจากนี้นักศึกษาควรไปถึงสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมงล่วงหน้า

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องบินในระหว่างการเดินทางนักศึกษาควรสอบถามเจ้าหน้าที่สายการบินให้แน่นอนว่าสามารถ check in ทั้ง 2-3  ช่วงจากประเทศไทยได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ นักศึกษาต้องไป check  in  ที่สนามบินปลายทางของช่วงแรก นักศึกษาควรระมัดระวังและสังเกตประตูที่ต้องไปขึ้นเครื่องของช่วงการเดินทาง เนื่องจากสนามบินบางแห่งมีขนาดใหญ่มาก และมีประตูขึ้นเครื่องมากกว่า 100 ประตู การเดินทางไปขึ้นเครื่องที่ประตูหนึ่งอาจต้องนั่งรถใต้ดินหรือรถบัสไปดังนั้น นักศึกษาควรสอบถามเจ้าหน้าที่สายการบินเกี่ยวกับการเดินทางไปประตูขึ้นเครื่องล่วงหน้าด้วยนอกจากนี้ ควรสังเกตเวลาท้องถิ่นของสนามบินที่เราไปถึงด้วย เนื่องจากเวลาขึ้นเครื่องแต่ละช่วงจะเป็นกำหนดเวลาท้องถิ่น ซึ่งจะแตกต่างจากเวลาของประเทศไทย ดังนั้น นักศึกษาควรปรับเวลานาฬิกาของตนเองด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันความสับสนเกี่ยวกับเวลาขึ้นเครื่อง โดยทั่วไป การเดินทาง และย้ายเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องขนย้ายกระเป๋าใบใหญ่เอง

นักศึกษาที่จะต้องย้ายจากสนามบินนานาชาติมาสนามบินภายในประเทศ อาจต้องไปรับกระเป๋าเดินทางก่อน และผ่านขั้นตอนด้านการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนด้านศุลกากรก่อนจึงสามารถเดินทางไปสนามบินภายในประเทศได้

 

ตรวจดูเอกสารการเข้าเมือง

 • หนังสือเดินทาง
 • วีซ่า
 • ประกันสุขภาพ
 • ในกรณีนักเรียนอายุตำ่กว่า 16 ปีต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองอนุญาติให้เดินทางได้

 

คุณต้องแจ้งจำนวนเงินที่นำติดตัวมา  แต่คุณไม่ต้องจ่ายภาษี  คุณอาจนำเงินในจำนวนใด ๆ เข้ามาหรือนำออกไปจากยุโรป  แต่ผู้ใดที่นำเงินเข้ามาในประเทศมากกว่า  10,000  ยูโรต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร  สิ่งของเฉพาะอย่างเป็นสิ่งของต้องห้ามหรือมีข้อจำกัด  รวมทั้งพืช  ผลไม้  เนื้อสัตว์  ผัก  เสื้อผ้าที่ทำจากหนังของสัตว์ที่ถูกคุกคาม  สลากล๊อตเตอรีสิ่งของหรือสิ่งตีพิมพ์ลามกอนาจาร  และมีดที่เปลี่ยนใบมีดได้  ยาที่ไม่มีใบสั่งจากแพทย์หรือยาเสพติด  เช่น  บาร์บิทูเรต  แอมฟีตามิน  และกัญชา  เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเข้มงวดเช่นกัน

การเดินทางไปที่พัก / สถาบันการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ติดต่อเรา  จะมีเจ้าหน้าที่จะพาไปยังที่พักได้โดยตรง สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เตรียมการให้คนมารับจะต้องเดินทางไปยังที่พักเอง หรือถ้านักศึกษาคนใดต้องการบริการในส่วนนี้เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้คะ

ทางเลือกในการเดินทางมีดังนี้

 • บริการรถบัสของสนามบิน:  สนามบินขนาดใหญ่ส่วนมาจะมีบริการรถบัสของสนามบิน ให้บริการระหว่างสนามบินและตัวเมือง ซึ่งอัตราค่าบริการไม่สูง และมีความสะดวกสบาย
 • แท็กซี่: ซึ่งมักเรียกกันว่า taxicabs หรือ cabs เป็นบริการที่สะดวกที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงมากเนื่องจากสนามบินมักตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 24-32 กิโลเมตร
 • การบริการรถโดยสารประจำทาง: รถประจำทางบางสายอาจให้บริการที่สนามบินด้วย นักศึกษาควรสอบถามเจ้าหน้าที่ของสายการบินเมื่อไปถึง

 

ก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อต่าง นักศึกษาควรจะเตรียมตัวอะไรบ้าง

 • ควรจะไปหาหมอฟัน เพื่อรักษาฟัน ตรวจเช็คสายตาให้เรียบร้อย (ค่ารักษาที่ต่างประเทศมีราคาสูง และการประกันสุขภาพของ ไม่คุ้มครองเรื่องสายตา กายบำบัดและและเกี่ยวกับทันตกรรม
 • เตรียมยาสามัญประจำบ้านไปด้วย อย่างเช่น ยาแก้หวัด แก้ไอ แก้ปวด ควรจะมีสลากยากำกับด้วย อาจจะซื้อกับองค์การเภสัช ถ้านักศึกษาต้องนำยาเฉพาะโรค นักศึกษาจะต้องมีใบรับรองตัวยาจากแพทย์ด้วย
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องเล่น MP3/ MP4/Recorder หรืออื่นๆ เพื่อนำไปฝึกฟังภาษาอังกฤษ หรือใช้อัดบรรยายในการเรียนของวิชาต่างๆ โน้ตบุ๊คเพื่อใช้ในการทำรายงานและค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอเน็ต ไฟฟ้าที่ใช้ภายในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ จะเป็นระบบ 240 V. AC. 50 HZ เหมือนประเทศไทยแต่แตกต่างกันในลักษณะของปลั๊กไฟ ซึ่งจะเป็นปลั๊กกชนิด 3 ขา
 • ตรวจเช็คและจัดเตรียมเอกสารสำคัญและจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง ได้แก่*
 • หนังสือเดินทาง และวีซ่า (นำติดตัวขึ้นเครื่องบิน)
 • เอกสารการตอบรับจากโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย หลักฐานการชำระเงินและลงทะเบียน (Offer letters, Confirmation of Enrolment  (นำติดตัวขึ้นเครื่องบิน)*
 • รูปถ่ายติดบัตรขนาด 1.5 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว
 • เอกสารการเรียนที่ผ่านมาแหละหลักฐานการทำงาน ฝึกงาน (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสำเนา เช่น Transcript, หนังสือรับรองการจบ (Grauduation Diploma/Certificate) , Academic/Work References, ผลสอบ IELTS/TOEFL (ถ้ามี) และอื่นๆ*
 • จัดเตรียมอุปกรณ์การเรืยน เช่น ปากกา ดินสอ สมุด แม็ค ที่เจาะรู เป็นต้น
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมการเรียน เช่น Dictionary ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย, อังกฤษ-อังกฤษ (ซึ่งจะมีตัวอย่างการแต่งประโยค)  Dictionary เฉพาะสาขา การใช้คำศัพท์ การแต่งเรียงความ
 • ในกรณีนักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน เช่น จบปริญญาตรีด้านภาษาศาสตร์ แต่ไปเรียนต่อในสาขาธุรกิจ นักศึกษาควรซื้อหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับพื้นฐานที่เราจะเรียน จะทำให้การอ่านตำราภาษาอังกฤษได้เข้าใจดีขึ้น
 • เตรียมใบขับขี่นานาชาติไปด้วย จะใช้ได้ 1 ปี

(* นักเรียนควรจัดเอกสาร 1 ชุดให้ผู้ปกครองเก็บไว้ที่ประเทศไทยด้วย)

 

Travel – Study – Stay

%d bloggers like this: