Wonderful England อังกฤษ 7 วัน 6 คืน

 

ทัวร์อังกฤษ  Wonderful อังกฤษ

ประเทศ : อังกฤษ ระยะเวลา : 7 วัน 
ทัวร์อังกฤษ : ราคาถูกพิเศษ £1,100*
*การชำระเงิน -1. ชำระเงินมัดจำการจอง 12,000 บาท
                         2.ที่เหลือชำระเมื่อมาถึงประเทศอังกฤษ
ทัวร์กลุ่มเล็ก : 8-12 ท่าน
ทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ลอนดอน/อาหารเที่ยงและเย็น
ทัวร์กลุ่มส่วนตัวสามารถเลือกวันและปรับรายการท่องเที่ยวได้
ทริปทูโก ขอนำท่านท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ England
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ(Suvarnabhumi Airport)-  กรุงลอนดอน (London)
 วันที่ 2 กรุงลอนดอน-เวสต์ มินส์เตอร์(Westminster)-จตุรัสทราฟัลก้า(Trafalgar)-บั้กกิ้งแฮม(Buckingham Palace)-บริทิช มิวเซียม(British Musuem)-แฮร์รอด(Harrods)
วันที่ 3 ลอนดอนอาย(London Eye)-มหาวิหารเซ็นต์ปอนด์(St Paul’s Cathedral)-ล่องเรือแม่น้ำเทมส์(Thames)-ไชน่าทาวน์ (China Town)
วันที่ 4 ลอนดอน-เสาหินสโตนเฮ้นจ์(Stonehenge)-เมืองบาธ(Bath)
วันที่ 5 เมืองอ๊อกฟอร์ด(Oxford)-คอทส์โวลส์ (Cotswolds)
วันที่ 6 เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge)-บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ(Bicester Village Outlet)
วันที่ 7 สนามบินฮีทโธรว์(London Heathrow Airport)-กรุงเทพ(Bangkok)(สามารถเพิ่มรายการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับตั๋วเครื่องบินขากลับของท่าน)
รายละเอียดทัวร์
Day 1 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เดินทางสู่มหานครลอนดอน  ถึง ท่าอากาศยาน สนามบินฮีทโธรว์ลอนดอน ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก(โรงแรมระดับสามดาวหรือเทียบเท่า)
trip-to-go-uk-trafalger
Day 2
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์(WESTMINSTER CATHEDRAL) เป็ นมหาวิหาร หลักของชาวคริสต์ นิกายโรมันคอทอลิก ในอังกฤษและเวลส์ แล้วนั่งรถเที่ยวชมลอนดอนผ่านอาคารที่ทำการส ก๊อตแลนด์ยาร์ด, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง ของนายกรัฐมนตรี  จตุรัสทราฟัลก้า นำท่านชม การผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่พระราชวังบักกิ้ งแฮม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านไปชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ (BRITISH MUSUEM) กล่าวกันว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญที่สุด แห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว เพราะรวบรวมสมบัติค่าของโลกที่ควรค่าแก่การศึกษาจำนวนหลายล้านชิ้ น มาให้ ผู้คนได้ชม อาทิ วัตถุโบราณจากลุ่มแม่นำไนล์ มัมมี่, ของโบราณจากชาติตะวันตก จากเอเชีย มีเวลาให้ท่านเดิน ชมอย่างเต็มที่ จากนั้น นำท่านเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด
คำ่ รับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
Day 3
 เช้า รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  และที่แรกในวันนี้คือนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์หรือ ลอนดอนอาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาลอนดอน แล้ว จะต้องหาโอกาสมาที่นี่ทุกคน ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของมหานครลอนจากมุมสูงประดุจหนึ่งท่านเป็ นนกกำลังร่อนบินแล้วมองลงมา บนความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ละวันสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ถึง 10,000 คน และถ้าอากาศดีก็สามารถมองไกลได้ถึง 40 กิโลเมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  นำท่านล่องเรือชมสองฟากฝั่ง ของแม่น้า เทมส์ผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรฐัสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็ นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์ จากนั้น นำท่านเข้าชม ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ป้ อมปราการและปราสาทเก่าแก่ ที่มีเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัว ทั้งยังเคยเป็ นสถานที่กักขังและประหารชีวิตบุคคลส าคัญไว้มากมายปัจจุบันจัดให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสิ่งของ สำคัญต่าง ๆ ไว้มากมาย โดยเฉพาะเครื่องประดับล้ำค่าของราชวงศ์อังกฤษ อาทิ คฑาเพชร มหามงกุฎเพชร ราชินีซึ่งล้วนแต่ให้เพชรมาประดับหลายร้อยกะรัตสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว
คำ่ รับประทานอาหารที่ไชน่าทาว์น
Stonehenge
Stonehendge
Day 4
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิส บัวรี่ (Salisbury) น าท่านชมเสาหิน สโตนเฮน้ จ์(Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่ง
 มหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหิน ขนาดใหญ่ ตั้ง  อยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่ง ไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้าง
เที่ยง รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
trip-to-go-uk-bath
Bath
บ่าย  นำท่านชม ย่านเมืองเก่า หรือ ชุมชนโบราณของบาธ ซึ่งเป็ นสถานที่อาบแร่ของกษัตริย์โรมันสมัยเรืองอำนาจ ชาวโรมันสร้างสถานที่แห่งนี้ ขึ้ นมาก็เพื่อจุดประสงค์ 2 ประการ ก็คือเพื่อเป็ นสถานที่บูชาต่อเทพธิดา SULIS MINERVA และอีกอย่างก็เพื่อเป็ นแหล่งเก็บนำ้ร้อนไว้ใช้กันในเมือง ซึ่งในแต่ละวันสามารถปั้มนำ้ร้อนจากใต้ พื้ นดินได้ถึง 1,250,000 ลิตร แล้วน าท่านไปชมหมู่อาคารรูปโค้งครึ่งวงกลมซึ่งเรียกว่า รอยัล เครสเซ่น เป็ น สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าท่านได้มาถึงเมืองบาธแล้ว  ให้ท่านได้อิสระในการเดินชมเมืองบาทอันสวยงาม
คำ่ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
trip-to-go-uk-oxford
Oxford
Day 5
เช้า รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่เมือง อ๊อกฟอร์ด เมื่อเอ่ยถึงชื่อ อ๊อกฟอร์ด หลายคนคงวาดฝันไว้ว่าอยากจะมาเรียนมหาวิทยาลัยที่โด่งดังระดับโลกที่นี่ หรือนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling ที่มีภาคต่อมาแล้วหลายภาค หารู้ไม่ว่าเมืองอ๊อกฟอร์ด นอกจากจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ถ่ายภาพยนตร์ชื่อดังแล้ว เมืองนี้ยังเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และยังมีมนตราดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเมืองที่ดูขลัง นำท่านเที่ยวชมเมืองอ๊อกฟอร์ด และ Christchurch College สถานที่ถ่ายแฮรี่ พอตเตอร์
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
trip-to-go-uk-cotswolds
Cotswolds
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คอทส์โวลส์ (Cotswolds) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอังกฤษ  คอทส์โวลส์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขนแกะและเครื่องนุ่งห่ม นักท่องเที่ยวจะได้ชมงานฝีมือและกระบวนการทอขนแกะจนมาเป็นผืนผ้าโดยใช้เครื่องปั่นด้ายที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ รวมถึงโรงงานผลิตเสื้อผ้า พรม ผ้าถัก และอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย เมื่อยู่ในเขตเมืองคอตสโวลด์สแล้ว อีกสิ่งนึงที่พลาดไม่ได้และต้องเข้าไปเยี่ยมชมก็คือ กระท่อมคอทส์โวลส์ (Cotswolds honey stoned village) กระท่อมชนบทของประเทศอังกฤษที่หมู่บ้านไบเบอร์รี่ (Bibury) ซึ่งตัวกระท่อมนั้นสร้างมาจากหินคอทส์โวลส์สีน้ำผึ้ง เป็นหินปูนธรรมชาติที่มีความคงทนหาง่ายในท้องถิ่นเฉพาะเขตนี้ ซึ่งอยู่ได้ถึงหลายร้อยปี หินชนิดนี้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านไบเบอร์รี่ เป็นหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของอังกฤษ มีลำธารเล็ก ๆ น้ำใสแจ๋ว นกเป็ดน้ำฝูงใหญ่เริงร่าอยู่ในลำธาร มีสะพานหินทอดข้ามไปสู่กระท่อมด้านใน กระท่อมหินสีน้ำผึ้งเรียงตัวยาวเป็นแนว หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการแสดงถึงความเป็นหมู่บ้านชนบทของอังกฤษ กระท่อมทุกหลัง แม้กระทั่งพื้นถนน ตรอก ซอกซอยแคบ ๆ จึงได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากกองทุนอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแห่งชาติ
รับประทานอาหารเย็น  เดินทางสู่โรงแรมที่พัก
Punting on the River Cam from the Backs with Kings college and chapel in the background Cambridge Cambridgeshire England UK GB
Cambridge
Day 6
เช้า รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในอังกฤษ สหราชอาณาจักร และเป็นศูนย์กลางการปกครองของเคมบริดจ์เชียร์ เมืองอยู่ห่างจากลอนดอนไปทางเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 80 กม. และห้อมล้อมไปด้วยเมืองและหมู่บ้านขนาดเล็ก นำท่านเที่ยวชมเมืองเคมบริดจ์อันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีอาคารเรียนสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
 trip-to-go-uk-outlet
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ(Bicester Village outlet)เอ้าท์เลท ที่ใหญ่ที่สุดให้อิสระท่านเดินเลือกสินค้า แบรนดเนม
Day 7
เช้า รับประทานอาหารเช้า
นำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินฮีทโธรว์(London Heathrow Airport)-กรุงเทพ(Bangkok)(สามารถเพิ่มรายการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับตั๋วเครื่องบินขากลับของท่าน) เดินทางกลับบ้านด้วยความประทับใจ

Leave a Reply