สวิตเซอร์แลนด์ทริปในฝัน switzerland

ทริปทูโกขอนำเสนอทัวร์ประเทศ สวิสแลนด์ ดินแดนในฝันของใครหลายคน สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สำหรับเลี้ยงสัตว์

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส พิชิต 2 เขา จุงเฟรา และ แมทเทอร์ฮอร์น ซูริค น้ำตกไรน์   กรุงเบิร์น อินเตอร์ลาเก้น  ลูเซิร์น

สำหรับทริปสวิสเราจะเดินทางด้วยรถไฟทั้งทริปคะ การเที่ยวสวิสเดินทางด้วยรถไฟดีที่สุดคะประหยัดเวลา และรถไฟในสวิส สะดวกสบาย (หากกลุ่มใดต้องการเดินทางโดยรถ ก็สามารถจัดได้คะ)

กำหนดการเดินทาง

เดือน กำหนดการ ราคาเริ่มต้นที่ ปรับปรุงล่าสุด
พฤษภาคม 19-25,26-1 48,000 บาท 24 ก.พ. 16
มิถุนายน 11-16 48,000บาท 24 ก.พ. 16

**ราคารวม ที่พักระดับสามดาวหรือเทียบเท่า/รถไฟ/อาหารเช้า/ไกด์คนไทย(ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินจากเมืองไทย ค่าวีซ่า อาหารกลางวันและเย็น ซื่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความพอใจคะ เริ่มต้นที่ 400 บาท) 

Day 1 ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สนามบิน นานาชาติเมืองซูริค นำทุกท่านเข้าพักยังโรงแรมในเมือง ซูริคและนำท่านออกเที่ยวชมเมืองซูริค

เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ (มีประชากร 371,767 คนในปี 2007 และมีประชากรในเขตเมืองราว 1,007,972 คน) เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่รู้จักกันทั่วโลก (เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์คือ เมืองเบิร์น) จากการสำรวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซูริค ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่มี “คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด” ในโลก เมืองซูริคเป็นเมืองเก่าที่ตั้งขนาบข้างด้วยแม่น้ำลิมมาทที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนือ ด้วยประชากรราว 336,000 ซูริคจึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่ น้ำพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มีอายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรือนและร้านค้าเล็กๆ มากมาย

Zurich-Switzerland-582977

Day 2  หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทาง 49 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค นำท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำดังสนั่นทั่วบริเวณ ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่วเสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณและให้ท่านได้เก็บภาพความงามตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางกลับเมืองซูริค

Rhinefalls

นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเกน(interlaken)นี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบไบร์นซ์ทางตะวันออก (Lake Brienz) กับทะเลสาบทูน (Lake Thun) ทางตะวันตก และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 570 เมตร
ในอดีตทะเลสาบทั้ง 2 แห่งนั้นติดกัน และไม่ได้ถูกแบ่งโดยเมืองอินเตอร์ลาเกนเหมือนตอนนี้ ทว่าด้วยปรากฎการณ์ธรรมชาตินับล้านปีมาแล้วที่ธารน้ำแข็งได้ไหล และกวาดต้อนพวกหิน และดินมารวมกันจนกลายเป็นพื้นดินยื่นออกมาในที่สุด ดังนั้นอินเทอลาเกนจึงได้รับอานิสงฆ์จากความสวยงามรอบข้างทั้งทะเลสาบ และหุบเขาน้อยใหญ่ (สูงสุดคือ “ยุงเฟรา”)รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3  หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ยุงเฟรา ที่มีความหมายว่า สาวน้อย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe  ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแห่งนี้ มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร มีถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย  บนยอดเขา และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของนักสกีมาเล่นกีฬาที่ท้าทายที่นี่

เดินทางกลับ อินเทอลาเกน รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

jungfraujoch-view

Day 4 หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเดินทาง เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เซอร์แมท เมืองเล็กๆ ในหุบเขา ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด เมืองเซอร์แมท เมืองตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาแหลมสูงชันเสียดฟ้า สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ โดยมีรถรางเคเบิลสายไคลน์มัทเทอร์ฮอร์นขนส่งนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารเที่ยง

เที่ยวชมเมือง เมืองเซอร์แมท (Zermatt) 

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

shutterstock_254090041anshar 1960758

Day 5 หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาที่สูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงปิรามิดที่งดงามตั้งอยู่บนพื้นที่ Zermatt ในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ และ Breuil-Cervinia ใน Val Tournanche ในส่วนเมืองของอิตาลี เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชมความงามไม่เว้นแต่ละวัน “ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” นี้มีความสวยงาม มีเสน่ห์ เป็นเครื่องหมายการค้าของลูกอม “ ริกัวล่าร์” และพาราเมาท์พิคเจอร์ และมีบริษัทภาพยนตร์พาราเม้าท์ พิคเจอร์ ของฮอลลีวู้ดอเมริกา ได้นำมาเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย หากต้องการชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร นั้น สามารถมองเห็นยอดเขาสูงยอดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

Beautiful-Matterhorn-mountain

Day 6 หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินทางไป      เบิร์น  Bern เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองโบราณเก่าแก่และโรแมนติก การเดินเที่ยวชม ความงดงามของ สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เมื่อมีโอกาสได้มาเยือนนครแห่งนี้ Bern สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้วโดยมีแม่น้ำ Aare ล้อมรอบตัวเมือง แม่น้ำแห่งนี้เปรียบเหมือนปราการธรรมชาติซึ่ง ป้องกันเมืองไว้ทั้ง สามด้านสำหรับด้านที่สี่ชาว เมืองได้สร้างกำแพงและสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ และโดยการรักษาผังเมืองให้มีสภาพดังเดิมตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา Bernจึงได้รับการ ประกาศ ให้เป็นมรดก โลกของ UNESCO ซึ่งเป็นเมืองเดียวในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ การเดินชมเมือง ควรเริ่มจาก Rose Garden เพียง 5 นาทีก็จะพบกับบ่อเลี้ยง หมีของเมือง ( หมี เป็น สัญลักษณ์ของ Bern )จากนั้นเมื่อเดินข้ามสะพานมา ก็จะเริ่มเข้าเขตเมืองเก่า ที่มีหลังคาคลุมตลอดทางยาวถึง 6 กิโลเมตร ภายใต้หลังคานี้มีร้านค้ามากมายหลายร้อยแห่ง รวมทั้งภัตตาคารที่มีมากกว่า 150 แห่งในเขตเมืองเก่า และด้วยการดูแลรักษาสถาปัตยกรรมของเมืองอย่างดี Bern ยังเปรียบเหมือนเหมืองทองของนักถ่ายภาพอีกด้วย นอกจากนั้น Bern ยังมีโบสถ์ที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้ง ตลาดนัดชาวนา ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อสัปดาห์ที่หน้ารัฐสภาของเมืองแห่งนี้

รับประทานอาหารเที่ยง

นำท่านเที่ยวกรุงเบริ์น และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

resized_750x375_750x375_stadtbilder_ansicht-muenste

Day 7   หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่งใน Switzerland ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว ที่ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก การเดินทางท่องเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทริปที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ท่าน
   เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยู่ฝั่งค้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons) ตรงบริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ (Reuss river) เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่ามี อายุกว่า 500 ปีแล้ว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษ์ส่วนเมืองเก่าทั้งนั้นทุกประเทศ เขาจะไม่ยอมให้สร้างอาคารใหม่ๆหรืออาคารสูง สร้างขึ้นในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เขาจะแยกส่วนเมืองใหม่ออกจากกันเลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจ ส่วนพักอาศัย หรือแม้แต่เมืองตากอากาศก็ยังสร้างเป็นเมืองใหม่) ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง ในอดีตลูเซิร์นเป็นเมืองเก่าที่ปกครองตนเอง แต่ได้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ค.ศ.1332 สัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นมี 2 อย่าง คือ สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง และเมืองลูเซิร์น ยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้ เป็นเมืองตากอากาศสุดฮอต ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบใหญ่ที่ชื่อว่า “เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์” มีอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ มีร้านขายนาฬิกาชื่อดังหลายแห่งในย่านช็อปปิ้ง

รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางกลับเมือง ซูริค หลังจาก ท่านได้รับความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ แล้วเราจะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองซูริค  พร้อมเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

 

 

Leave a Reply