วีซ่า (Ireland)

Visa for Ireland
ประเทศไอแลนด์หรือThe Republic of Ireland ในประเทศไทย เมื่อก่อนมีแต่กงสุนกิติมศักดิ์ สำหรับรับเรื่อง รับเอกสารการขอวีซ่า เเต่ไม่มีหน้าที่อนุมัติวีซ่าค่ะ ระยะเวลาที่อนุมัติประมาณ 4 ถึง 8 สัปดาห์ เพราะต้องส่งไปสถานทูตไอร์แลนด์ที่มาเลเซีย แต่ถ้าทางมาเลเซียไม่สามารถออกให้ได้เขาก็จะส่งเอกสารไปไอร์แลนด์ แต่ไม่ต้องกังวลไปก่อนนะคะปัจจุบันมีสถานทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยแล้วคะ ปกติถัาเอกสารพร้อมนั้นประมาณสองสัปดาห์ก็ได้แล้วละคะ

Tourist Visa
วีซ่าท่องเที่ยว
1. แบบฟอร์มใบสมัคร สามารถกรอกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมา
นี่คือลิงค์สำหรับกรอกใบสมัคร https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx เลือก Short stay visit (Family or Tourist) , เลือก Visit as tourist จะมีข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้และข้อแนะนำต่างๆ ในการสมัคร ให้เลื่อนลงไปจนเจอ Apply Now แล้วคลิ๊ก
จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างใหม่ อ่านแล้วทำตามไปจนจบ
2. รูปถ่ายฉากหลังสีขาว 2 นิ้ว 2 รูป
3. ค่าวีซ่า: เข้าออกประเทศครั้งเดียว ราคา 2,920 บาท / เข้าออกประเทศมากกว่า 1 ครั้ง ราคา 4,600 บาท (ต้องยื่นเหตุผลว่าทำไมต้องขอวีซ่าเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง) สามารถเตรียมเงินสดไปจ่ายได้เลย, ไม่ต้องซื้อแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์

เอกสารสำหรับผู้สมัครวีซ่าไอร์แลนด์
1. จดหมายแนะนำตัว
1.1 ระบุเหตุผลที่ต้องการเดินทางไปไอร์แลนด์
1.2 รายละเอียดของครอบครัวหรือเพื่อน ที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์
1.3 ระบุระยะเวลาที่จะอยู่ในไอร์แลนด์ และรับรองว่าจะกลับมาประเทศไทย และจะไม่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์เกินวีซ่ากำหนด
1.4 ในกรณีที่ว่างงาน ให้ชี้แจงว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่
2. แพลนการท่องเที่ยว
3. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) (สำหรับผู้สมัครที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางด้วย)
4. ในกรณีที่มีงานทำ ให้ยื่นจดหมายรับรองการทำงาน และ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือน
5. ในกรณีที่ยังศึกษาอยู่ ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
6. หากเป็นเจ้าของกิจการ ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ
7. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
8. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ, โฉนดที่ดิน, หรือหลักทรัพย์อื่นๆ (ถ้ามี)
9. หลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางไปและกลับประเทศ แสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ของท่านที่จะต้องกลับมาประเทศไทย เช่น: ทะเบียนสมรสของผู้สมัคร ใบเกิดบุตร (กรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี) ในกรณีที่เป็นเจ้าบ้าน หรือมีสมาชิกครอบครัว เช่น บิดา มารดา หรือบุตรที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน (เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นอังกฤษ)
10. หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้
10.1 หากผู้สมัครเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้ พร้อมทั้งแนบหน้าหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลายเซ็น
10.2 ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา เป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวให้ยื่นหนังสือรับรองจากศาล/อำเภอ และต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนของอีกฝ่ายด้วย ถ้าไม่มี ให้ยื่นจดหมายชี้แจงเหตุผล
11. ประกันการเดินทาง ในวงเงิน1,500,000 (ทั้งนี้หากผู้สมัครได้รับการอนุมัติวีซ่า ผู้สมัครจะต้องแสดงประกันการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศ ไอร์แลนด์)
12. ใบจองโรงแรม (หากจองกับทางเราจะเป็นผู้ออกให้คะ)
13. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (กรุณาทำการจองเท่านั้น อย่าจ่ายค่าออกตั๋วจนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)

เวปไซด์ของกงสุลไอร์แลนด์ ให้ข้อมูลว่าเราต้องเตรียมอะไรไปและเจัาหน้าที่ก็ให้ความรู้ความช่วยเหลือเป็้นอย่างดีคะ

การไปยื่นเอกสารไม่ต้องทำเรื่องนัด online เมื่อเตรียมเอกสารเสร็จก็เดินทางไปยื่นได้
สถานทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
อาคาร 208 ห้อง1201ช้ัน12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร 02-0161360 แฟ็กซ์ 02-6753933
E-mail: irishembassythailand@dfa.ie
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 9.30น. – 12.30น. และ 14.30-15.30น.
วันศุกร์ เวลา 8.30น.- 12.30น.

สรุปว่าขั้นตอนการยื่นเอกสารประมาณ 15-20 นาที ไม่นานคะหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการให้ช่วยเหลือสามารถอีเมลมาสอบถามได้คะ

Leave a Reply