วีซ่าเดนมาร์ค(VISA DENMARK)

การขอวีซ่าเดนมาร์ก

 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (รวมถึงคำร้องเพิ่มเติม)Visa Application Form
  Download The Supplementary Form
  Download The Invitation and questionnaire Form

   

 2. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า ในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ อังกฤษ ก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
 4. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (วัดจากผม ถึง คางต้องได้ 3.5 ซม.)ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูปขนาดรูปวีซ่า
 5. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา
 6. หลักฐานการทำงาน
  – จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วันหยุด (ภาษาอังกฤษ)หรือ – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ – หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ – จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัว และของบริษัท
 8. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ ที่ใช้ในการเดินทาง
 9. เอกสารยืนยันการจองที่พัก โรงแรม ในเดนมาร์ก และ ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ที่จะเดินทางเข้าในครั้งเดียวกัน
 10. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 11. จดหมายเชิญจากบริษัทในเดนมาร์ก ( สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 12. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ/หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)

ที่อยู่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก
อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 12 (หลังเซ็นทรัลชิดลม) ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02 – 118 – 7006

โปรดใช้เบอร์ติดต่อข้างต้น จะเปิดรับสายตั้งแต่เวลา

08:30 – 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
อีเมล์ : nfo.dkth@vfshelpline.com
เว็บ www.vfsglobal-denmark.com
ทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น.
(ยื่นวีซ่า) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00-16.00น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

Leave a Reply