วีซ่าประเทศเยอรมันนี (GERMANY VISA)

Update: 01 Oct’15
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศเยอรมันนี (Germany) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ไหน?

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าเยอรมนีได้ที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ หรือที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในภูเก็ตและเชียงใหม่ หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่อยู่ในสังกัดกลุ่มประเทศเชงเกนด้วย ท่านจะยื่นคำร้องต่อสถานทูตเยอรมนีได้เฉพาะในกรณีที่เยอรมนีเป็นจุดหมายปลายทางเดียวหรือจุดหมายหลักในการเดินทางของท่าน

ต้องขอวีซ่าประเภทไหน?
การเดินทางไปพำนักระยะสั้นในเยอรมนีแบบท่องเที่ยว ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน (ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน)
สำหรับการพำนักระยะยาว ให้ยื่นขอ National Visa หรือ วีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 90 วัน)

วีซ่าเข้าประเทศเยอรมันนี เป็นวิซ่ากลุ่มเชงเกน (Schegen) หรือไม่?
วีซ่าของประเทศเยอรมันนี อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกนแน่นอน
ท่านสามารถใช้วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมนีออกให้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเกนได้ทุกประเทศ อันได้แก่ Belgium, France, Germany, Greece, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Italy, Austria, Greece, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Liechtenstein

ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรือไม่? หรือให้ผู้อื่นยื่นวีซ่าแทนได้หรือไม่?
ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสิบของท่านด้วย ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

ทำให้ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องและเตรียมเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น

การพิจารณาออกวีซ่าใช้เวลานานเท่าใด?
ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5-7 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง หรือ ส่ง EMS กลับไปยังที่อยู่ของท่านเท่านั้น (สถานฑูตฯ แนะนำให้ท่านใช้บริการ EMS ซึ่งสะดวกกว่ามาก)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมันนี (สำหรับการเท่องเที่ยว)

ขั้นที่ 1: เตรียมเอกสาร
การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ จะกระทำได้ เมื่อท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางเข้าไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเกนประเทศอื่นๆ ด้วย แต่มีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่นๆ หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ท่านจะเดินทางเข้าไป

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

– หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มจริง
> มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
> ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
> มีอายุใช้งานได้อีก อย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางออกนอกประเทศ
> บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย

– รูปถ่าย 2 ใบ
> ฉากหลักสีขาว หน้าตรง
> ให้เห็นใบหน้าชัดเจน ความยาวของใบหน้าเล็กสุด ประมาณ 32 mm ยาวสุดไม่เกิน 36 mm

– กรอกแบบฟอร์มคำขอร้องขอวีซ่าเชงเกนออนไลน์ ที่ https://videx.diplo.de/videx/?3
> กรอกข้อความครบถ้วน ถูกต้อง และ Print มา 1 ฉบับ

– หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/เที่ยวบินและอื่นๆ จากบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม ตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก
> ใบจองตั๋วเครื่องบิน (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าท่านจะได้รับวีซ่าแล้วเท่านั้น)
> ใบจองโรงแรมที่พัก (อย่าพึ่งจ่ายค่าที่พัก จนกว่าท่านจะได้รับวีซ่าแล้วเท่านั้น)
> ใบกำหนดการเดินทาง (Itinerary)

– หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก
วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000.- เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย
> ดูรายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่สามารถให้บริการประกันแก่ท่าน

http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/528222/Daten/4653034/Krankenversicherung.pdf

http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/528222/Daten/4653034/Krankenversicherung.pdf

– สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง:

> หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบัน โดยมีลายเซ็นนายจ้าง และ ตราบริษัท (จดหมายเป็นภาษาอังกฤษ)
> หนังสืออนุญาติให้ลาพักร้อน (ที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปีการทำงานและเงินเดือน) (จดหมายเป็นภาษาอังกฤษ)

– สำหรับอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ
> หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

– สำหรับนักเรียน นักศึกษา
> หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา

– หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก ได้แก่
> หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Statement)
> สมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย

– หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพัน หรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น:
> ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ากว่า18 ปี
ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดา-มารดา) ต้องมาปรากฎตัวพร้อมกันในวันยื่นคำร้อง และเซ็นชื่อในคำร้องหากผู้มีอำนาจปกครอง หรือ บิดา-มารดา ไม่สามารถมาได้ ผู้เดินทางสามารถยื่ นคำร้องที่ผู้มีอำนาจปกครองเซ็นชื่อไว้แล้ว พร้อม หนังสือยินยอม โดยลายเซ็นของผู้ปกครองหรือบิดา-มารดา ในหนังสือยินยอมนั้นจะต้องได้รับการ รับรองจากสำนักงานเขตหรืออำเภอที่สังกัด กรณีบิดา-มารดาพำนักอยู่ในเยอรมนีต้องมีการรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอมต้อง แสดงหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง

ขั้นตอนที่ 2: ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมราคา 60 ยูโร (EUR) (เชงเกนและวีซ่าสำหรับเยอรมนี)
ต้องชำระเป็นเงินสดสกุลบาทเท่านั้น ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน (ประมาณ 2,700 บาท) เป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในกรณีทีวีซ่าถูกปฏิเสธหรือผู้ยื่นต้องการถอนคำร้อง

เด็กได้รับการลดค่าธรรมเนียม เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน

แผนกกงสุลไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น

คู่สมรส คู่ชีวิตและบุตรชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังโสด บิดามารดาของชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า คู่สมรสและบุตรของบุคคลที่ถือ
สัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA)ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ขั้นตอนที่ 3: นัดวันเพื่อยื่นคำร้อง
ในการยื่นคำร้องวีซ่า ท่านต้องนัดหมาย โดยโทรศัพท์นัดหมายวันเวลากับศูนย์บริการข้อมูลเทเลอินโฟ มีเดีย

ที่หมายเลข 1900 222 343 (ค่าบริการนาทีละ 9 บาท)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทรได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น เลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ศูนย์บริการข้อมูลจะขอชื่อ-นามสกุล และหมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
ผู้ใช้โทรศัพท์ของ “True Move H” ไม่สามารถติดต่อเบอร์ของศูนย์บริการข้อมูลได้

กรุณามาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาทีพร้อมเอกสารครบถ้วน หากท่านมาสาย อาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้อง

ท่านสามารถนัดหมายวันยื่นคำร้องได้โดยตรงกับแผนกวีซ่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยนำหนังสือเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เปิดให้บริการนัดหมายทุกวันอังคาร เวลา 14.00 – 15.00 น. ที่เคาน์เตอร์ 11 แผนกวีซ่า
ทั้งนี้จะไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าในเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

หากท่านเป็นสมาชิกครอบครัวของบุคคลผู้ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (ที่ไม่ใช่ชาวเยอรมัน)
ท่านไม่จำเป็นต้องนัดหมาย และสามารถติดต่อยื่นคำร้องในเวลาทำการปกติ 07.30 – 10.30น. อย่างไรก็ตามสถานทูตฯ ขอแนะนำให้ทำนัดหมาย เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลารอโดยไม่จำเป็น

สำคัญ: ท่านอาจต้องรอคิวนัดหมายนานกว่าปกติในบางช่วงของปี (ฤดูกาลท่องเที่ยว) โดยเฉพาะผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเกน
ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางในเดือน มีนาคม/เมษายน/พฤษภาคม และ กันยายน/ตุลาคม จึงควรวางแผนเดินทางและเตรียมการแต่เนิ่นๆ

ในช่วงเวลาปกติ ท่านควรยื่นขอวีซ่าเชงเกนอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง (ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนการเดินทาง)

ขั้นตอนที่ 4: ยื่นเอกสาร
สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่มีถิ่นพำนักประจำ หมายถึง อยู่อาศัย ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าเยอรมนีได้ที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ หรือที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในภูเก็ตและเชียงใหม่ หากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่อยู่ในสังกัดกลุ่มประเทศเชงเกนด้วย ท่านจะยื่นคำร้องต่อสถานทูตเยอรมนีได้เฉพาะในกรณีที่เยอรมนีเป็นจุดหมายปลายทางเดียวหรือจุดหมายหลักในการเดินทางของท่าน
กรุณามาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาทีพร้อมเอกสารครบถ้วน หากท่านมาสาย อาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้อง
ข้อสังเกต
> นำเอกสารทั้งตัวจริงและสำเนามาให้ครบทุกฉบับ สถานทูตฯ จะคืนเอกสารตัวจริงให้ท่านทันที เจ้าหน้าที่แผนกกวีซ่าไม่สามารถถ่ายเอกสารให้ท่านได้ ทั้งนี้ก่อนถึงกำหนดเวลานัด ท่านสามารถใช้บริการถ่ายเอกสารโดยเสียค่าบริการได้ที่ห้องรับแขกของแผนกวีซ่า
> กรุณาแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันด้วย ในกรณีที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี โปรดติดต่อผู้แปลเอกสาร ตามรายชื่อที่ได้รับการยืนยันจากสถานฑูต (รายละเอียด ดูในไฟล์ที่ชื่อ 04. Uebersetzerliste)
> กรุณากรอกที่อยู่ที่ท่านจะไปพำนักอาศัย/ไปเยี่ยมเยียนในเยอรมนีให้ครบถ้วน (ชื่อบุคคลหรือบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ที่ระบุถนน บ้านเลขที่ รหัสไปรษณีย์ เมือง และเบอร์โทรศัพท์)
> เซ็นชื่อในใบคำร้องด้วยตนเองทุกครั้ง

ที่อยู่สถานฑูตเยอรมัน ประจำกรุงเทพมหานคร
Germany Embassy สถานฑูตเยอรมันนี
เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์:
(66-2) 287 9000

โทรสาร:
สถานทูต: (66-2) 287 1776 แผนกกงสุล: (66-2) 285 6232

เวลาเปิดทำการของสถานทูต: จันทร์ –ศุกร์ ระหว่าง 8.30 –11.30 น.

การมายังสถานทูตเยอรมัน โดยรถขนส่งสาธารณะ โดย
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
ลงสถานีลุมพินี ทางออก 2

รถประจำทาง สาย รถประจำทาง

รถแท็กซี่
ให้มาส่งที่สถานทูตเยอรมัน เลขที่ 9 บนถนนสาทรใต้ ป้ายรถประจำทางป้ายแรกตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาทร

ส่วนรถยนต์ส่วนตัว
เนื่องจากทางสถานทูตฯ มีที่จอดรถจำกัด กรุณานำรถของท่านไปจอดที่อาคาร Q-House Sathorn ที่อยู่ติดกับสถานทูตเยอรมันบนถนนสาทรใต้ โดยท่านต้องเป็นผู้ชำระค่าจอดรถให้กับทางตึกดังกล่าวเองด้วย (ไม่สามารถนำมาเบิกกับทางสถานทูตได้)

หมายเหตุ
สถานทูตมีบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อที่ห้องรับแขกใหญ่ของแผนกกงสุลดังต่อไปนี้:
– บริการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าชุดละ 150,- บาท
– บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ 3 บาท
– บริการถ่ายรูป (หนังสือเดินทาง/วีซ่า): 4 รูป 180,- บาท
– บริการส่งไปรษณีย์: ส่งหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์ไทย: เล่มละ 130,- บาท

คำแนะนำ
เพื่อความรวดเร็ว และประหยัดเวลาและค่าเดินทาง สถานทูตฯขอแนะนำให้ใช้บริการส่งหนังสือเดินทางไปรษณีย์กลับไปยังที่อยู่ของท่าน

คำเตือนและคำแนะนำ:
สถานทูตขอเตือนให้ท่านอย่าหลงเชื่อ “นายหน้า” หรือผู้เร่ขายบริการด้านการแปลหรือประกันภัยบริเวณหน้าสถานทูตฯ บริการเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองจากสถานทูตฯ และราคาไม่เป็นธรรม

สถานทูตฯขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ยื่นคำร้องไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้สถานทูตฯ ออกวีซ่าให้แม้ว่าจะได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ตาม การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
เจ้าหน้าที่แผนกกงสุลเป็นผู้ตัดสินอนุมัติวีซ่า บุคคลที่สาม (เช่น ตัวแทนบริษัทประกัน กองทัพ ฯลฯ) ไม่มีส่วนในการอนุมัติวีซ่า

ขั้นตอนที่ 5: นัดรับเล่มคืน
สถานทูตฯขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ยื่นคำร้องไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้สถานทูตฯ ออกวีซ่าให้แม้ว่าจะได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ตาม การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่แผนกกงสุลเป็นผู้ตัดสินอนุมัติวีซ่า บุคคลที่สาม (เช่น ตัวแทนบริษัทประกัน กองทัพ ฯลฯ) ไม่มีส่วนในการอนุมัติวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนกำหนดเดินทาง

โดยสถานฑูตจะนัดวันรับเล่มอีกครั้งหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยจะมารับด้วยตนเอง หรือ ส่ง EMS กลับไปยังที่อยู่ของท่านเท่านั้น (สถานฑูตฯ แนะนำให้ท่านใช้บริการ EMS ซึ่งสะดวกกว่ามาก)
===========================================

Visa1

Visa2

Visa3

Visa4

Leave a Reply